هر چه زمان می گذرد وکشور بیشتر و بیشتر قدم در راه صنعتی شدن بر می دارد مشکلات زیست محیطی بییشتر رخ می نماید و نتایج حاصل از تاثیرات آن برزندگی بشرباعث می شود توجه در جهت از بین بردن یا کم اثر کردن این مشکل ضروری تربه نظر برسد.
واژه هایی مثل گاز SO2 ، H2S ، باران اسیدی و… واژه هایی آشنا در صنایع پالایش نفت و گاز است و واحد گوگرد پالایشگاه یک واحد زیست محیطی در این صنعت محسوب میشود که وظیفه تبدیل گاز H2S جذب شده توسط واحد آمین به گوگرد رابر عهده دارد از این رو مسئله متریال واجرای رفرکتوری درتجهیزات واحد گوگرد بسیار حائز اهمیت می باشد.

این مسئله شرکت آتش پویا سپاهان را برآن داشت تا با چند درجه تمرکز بیشتر فعالیتی کاملا تخصصی را در این زمینه بانام”رفرکتوری در واحد سولفور” آغاز کند وتمام روش ها ی بهبود اجرای رفرکتوری راتاحصول نتیجه که همانا افزایش طول عمر تجهیزات فرآیندی این واحد ها وتوقف کمتردر طول سال است ، مورد بررسی قرار دهد، و هم اکنون به عنوان متخصص اجرای رفرکتوری در واحد گوگرد پالایشگاهی آماده ارائه خدمات به پالایشگاه های نفت و گاز می باشد.