نشانی : اصفهان ، شهرک صنعتی سه راهی مبارکه ، فاز سوم ، خیابان دهم ، شماره۶کدپستی : ۸۴۸۶۱۳۵۶۸۶

تلفن : ۵۲۳۷۳۰۷۲-۰۳۱

تلفن : ۵۲۳۷۳۹۲۴- ۰۳۱

تلفن : ۵۲۳۷۳۹۲۵-۰۳۱

فکس : ۵۲۳۷۳۴۶۹-۰۳۱